Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SSE SSWMK 01 - dane dotyczące stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych stacji sanitarno-epidemiologicznych
Źródło danych:
System dotyczący stanu sanitarnego wód morskich w kąpieliskach;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Stacje sanitarno-epidemiologiczne Raz w roku do 23 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Szczecinie
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ochrona środowiska morskiego.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021