Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
GUGiK SI 01 - dane dotyczące powierzchni gruntów komunalnych gmin i związków międzygminnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii
Źródło danych:
System informacyjny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raz w roku do 16 kwietnia 2020 r. według stanu na 1 stycznia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Samorząd terytorialny.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020