Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MEN SIO 08 - wykaz szkół przekazanych do prowadzenia na podstawie art. 5 ust. 5g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej
Źródło danych:
System Informacji Oświatowej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Edukacji Narodowej Raz w roku do 18 grudnia 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020