Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MF BD-CIT 04 - dane w zakresie informacji podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – CIT-ST
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Ministerstwa Finansów
Źródło danych:
Baza danych o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Ministerstwo Finansów 4 razy w roku do 15 maja 2020 r. za styczeń, luty, marzec 2020 r., do 17 sierpnia 2020 r. za kwiecień, maj, czerwiec 2020 r., do 16 listopada 2020 r. za lipiec, sierpień, wrzesień 2020 r., do 30 kwietnia 2021 r. za październik, listopad, grudzień 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020