Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-01/k - kwartalne badanie przychodów w przedsiębiorstwach handlowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 9 lub mniej osób, prowadzące przeważającą działalność zaklasyfikowaną wg PKD do działu 45 i 47;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 2%
Raz w kwartale do 22 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 21 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przychody przedsiębiorstw handlowych. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej. Adres do korespondencji. Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020