Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
B-05 - sprawozdanie o wydanych pozwoleniach na budowę i zgłoszeniach z projektem budowlanym budowy obiektów budowlanych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wojewódzkie i powiatowe organy administracji architektoniczno-budowlanej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 15 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 15 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 15 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 15 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pozwolenia na budowę i zgłoszenia z projektem budowlanym. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.47.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020