Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NIL CRL 01 - dane o lekarzach
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Naczelnej Izby Lekarskiej
Źródło danych:
Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Naczelna Izba Lekarska Raz w roku do 1 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Dane identyfikacyjne. Kadra medyczna. Obywatelstwo, kraj urodzenia.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Data urodzenia. Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Obywatelstwo.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021