Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
URE SI 01 - dane dotyczące rzeczywistej ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, co do której wytwórcy uprawnieni byli do otrzymywania premii kogeneracyjnej albo premii gwarantowanej, albo premii gwarantowanej indywidualnej, albo premii kogeneracyjnej indywidualnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Urzędu Regulacji Energetyki
Źródło danych:
System informacyjny Urzędu Regulacji Energetyki;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urząd Regulacji Energetyki Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020 - dane wstępne, do 19 kwietnia 2022 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii. Infrastruktura elektroenergetyczna. Bilanse paliw i energii. Ciepło i energia elektryczna. Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021