Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-02 - badanie kosztów pracy
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-02 - badanie kosztów pracy
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 20%
Co 4 lata do 16 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Koszty pracy. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres poczty elektronicznej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021