Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
H-02p - sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
H-02p - sprawozdanie o dostawach pasz dla zwierząt przez jednostki produkcyjne oraz importerów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Producenci pasz dla zwierząt, importerzy pasz dla zwierząt;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 22 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 22 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Pasze. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.13
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020