Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZUS KSI-CRU 04 - dane dotyczące liczby dni absencji chorobowej i liczby zaświadczeń lekarskich z tytułu COVID-19
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Źródło danych:
Kompleksowy System Informatyczny ZUS - Centralny Rejestr Ubezpieczonych;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2 razy w roku do 30 listopada 2020 r. za I, II i III kwartał 2020 r., do 29 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020