Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KRUS nSIU 04 - dane dotyczące zasiłków KRUS w czasie epidemii COVID-19 i korzystających z nich osób
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Źródło danych:
Nowy System Informatyczny Ubezpieczeń;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 2 razy w roku do 30 listopada 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 30 listopada 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 29 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Świadczenia z ubezpieczeń społecznych i pozaubezpieczeniowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020