Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
NFZ SI 02 - dane o farmaceutach i technikach farmacji realizujących recepty refundowane w aptekach i punktach aptecznych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia
Źródło danych:
System Informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Narodowy Fundusz Zdrowia Raz w roku do 31 marca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Dane adresowe i terytorialne. Cechy demograficzne osób. Kadra medyczna.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer PESEL. Płeć. Numer identyfikacji podatkowej.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021