Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
L-02 - sprawozdanie o zadrzewieniach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do działów 01 i 02 sekcji A, a także niezależnie od zaklasyfikowania działalności, w przypadku, gdy posiadają lub prowadzą nasadzenia zadrzewień, z wyjątkiem urzędów gmin i dzielnic m.st. Warszawy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zadrzewienia. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021