Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
M-01 - sprawozdanie o zasobach mieszkaniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Wspólnoty mieszkaniowe posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym wspólnota mieszkaniowa posiadająca własne zasoby mieszkaniowe zleciła zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 20%
Co 2 lata do 30 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej posiadające, zarządzające lub administrujące zasobami mieszkaniowymi znajdującymi się w budynkach będących ich własnością, tj. gmin (urzędów gmin, urzędów dzielnic m.st. Warszawy), spółdzielni mieszkaniowych, zakładów pracy, Skarbu Państwa, towarzystw budownictwa społecznego i innych podmiotów oraz w budynkach stanowiących współwłasność, tj. objętych wspólnotami mieszkaniowymi, jak również podmioty gospodarki narodowej, którym podmiot posiadający własne zasoby mieszkaniowe zlecił zarządzanie lub administrowanie tymi zasobami;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 30 września 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Gospodarka gruntami i zasobami gminnymi. Koszty utrzymania zasobów lokalowych. Zaległości w opłatach za mieszkanie, eksmisje. Zasoby mieszkaniowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.26.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021