Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Aktywów Państwowych
Źródło danych:
MG-15 - produkcja i sprzedaż w koksownictwie
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne prowadzące działalność w zakresie produkcji wyrobów koksowniczych (koksownie), zaklasyfikowaną według PKD do grupy 19.1 - wytwarzanie i przetwarzanie koksu, oraz użytkownicy koksu;

metoda obserwacji pełnej
4 razy w roku do 22 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 22 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 21 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 21 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Koksownictwo. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.03 1.46.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020