Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MS-OZSS-25 - sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Sprawiedliwości
Źródło danych:
MS-OZSS-25 - sprawozdanie z działalności Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 20 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Sprawiedliwości
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas oczekiwania na opinię. Ewidencja spraw. Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych. Liczba spraw poza opiniodawczych. Obciążenia administracyjne respondentów. Osoby badane. Terminowość realizacji zleceń. Udział lekarzy w badaniach. Wezwania w celu uzupełnienia opinii. Zatrudnienie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.03.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020