Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BS - sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
BS - sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do działów 62, 69, 71, 73, 78 oraz grup 58.2, 63.1, 70.2;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 1 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Rodzaj prowadzonej działalności. Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Numer telefonu. Adres poczty elektronicznej. Adres do korespondencji. Imiona i nazwiska.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.49.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021