Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MSWiA-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Źródło danych:
MSWiA-41 - sprawozdanie z działalności profilaktycznej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA; jednostki budżetowe tworzone przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 19 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Profilaktyka zdrowotna. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021