Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
MZ/Szp-11B - karta statystyczna psychiatryczna
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
MZ/Szp-11B - karta statystyczna psychiatryczna
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty wykonujące działalność leczniczą udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego w oddziałach całodobowych i dziennych, w tym samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej MSWiA i MON;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 25. dnia miesiąca za miesiąc, do 15 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Instytut Psychiatrii i Neurologii
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Zachorowania, problemy zdrowotne.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Data urodzenia. Płeć. Stan cywilny. Wykształcenie.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021