Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących i rodzaj prowadzonej działalności wnoszące opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w roku do 26 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Urządzenia ochrony powietrza. Zanieczyszczenie powietrza. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.06
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021