Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej nadzorujące eksploatację:
- oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich,
- prowadzące działalność wodociągowo-kanalizacyjną,
- oczyszczalni przemysłowych dodatkowo oczyszczających ścieki miejskie i wiejskie wnoszące opłaty (oraz zwolnione z opłat) za wprowadzanie ścieków komunalnych do wód lub do ziemi;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Oczyszczalnie ścieków. Osady. Ścieki. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021