Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
OS-7 - sprawozdanie o ochronie przyrody i krajobrazu
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Dyrekcje parków narodowych; Regionalne dyrekcje ochrony środowiska; Urzędy marszałkowskie;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 10 lutego 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Formy ochrony przyrody. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021