Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PARPA-G1 - sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Zdrowia
Źródło danych:
PARPA-G1 - sprawozdanie z działalności samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin; Urzędy miast;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 15 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.18
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021