Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii
Źródło danych:
PZP-1 - lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Urzędy gmin;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 29 kwietnia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Skutki finansowe uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. Uchwały gminy.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.02.04
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021