Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
R-05Sz - sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-05Sz - sprawozdanie o powierzchni upraw, plonach i zbiorach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
3 razy w roku do 10 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 27 sierpnia 2020 r. według stanu na 24 sierpnia 2020 r., do 26 października 2020 r. za rok zbiorów 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Plony upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Powierzchnia upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw rolnych w gospodarstwach rolnych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020