Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
RF-02 - sprawozdanie o stanie należności i zobowiązań
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Jednostki zaliczone do sektora instytucji rządowych i samorządowych nienależące do sektora finansów publicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 30 kwietnia 2020 r. według stanu na 31 marca 2020 r., do 30 lipca 2020 r. według stanu na 30 czerwca 2020 r., do 30 października 2020 r. według stanu na 30 września 2020 r., do 19 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Finansowe aktywa i pasywa. Kredyt / pożyczka. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.21 1.65.31 1.67.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020