Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Gestor zestawu:
Zestawy danych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Źródło danych:
RRW-20 - sprawozdanie o wynikach ekonomicznych zakładu przetwórstwa rybnego
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz ich jednostki lokalne, osoby fizyczne prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa ryb;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 31 marca 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci papierowej;
zbiór danych;
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 września 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci papierowej;
zbiór danych;
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 30 października 2021 r. za rok 2020 - dane ostateczne;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Przetwórstwo rybne. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021