Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
CBSG/01 - badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
CBSG/01 - badanie podmiotów o liczbie pracujących do 49 osób
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej: podmioty sektora prywatnego: zakłady osób fizycznych, spółki cywilne, osoby prawne, z wyłączeniem spółdzielni, dla których przeważająca działalność jest inna niż sekcja K i O oraz w których liczba pracujących wynosi mniej niż 50 osób;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 1,4%
Raz w roku do 3 września 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Gospodarka nieobserwowana. Informacje o sprawozdawcy. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.67.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021