Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
R-ZW-B - badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 2%
2 razy w roku do 26 czerwca 2020 r. według stanu na 1 czerwca 2020 r., do 23 grudnia 2020 r. według stanu na 1 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych lub wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl, ankieter statystyczny, teleankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Działalność rolnicza w gospodarstwie rolnym. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń). Produkcja i zagospodarowanie jaj. Produkcja i zagospodarowanie mleka krowiego. Produkcja i zagospodarowanie mleka owczego. Produkcja wełny. Produkcja żywca baraniego. Produkcja żywca drobiowego. Produkcja żywca wołowego. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Numer PESEL. Numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020