Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
AK-P - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
AK-P - ankieta koniunktury gospodarczej - przemysł
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 250 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji C; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji pełnej
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących od 10 do 249 osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji C; badaniem nie są objęte jednostki i zakłady budżetowe;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 15%
Raz w miesiącu do 10. dnia miesiąca za miesiąc;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.61.10
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020