Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SOF-1/4e - informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SOF-1/4e - informacja ewidencyjna o podmiotach, które nie wypełniły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne wraz z ich jednostkami terenowymi posiadającymi osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, wybrane jednostki organizacyjne kościołów i związków wyznaniowych prowadzące działalność społeczną oraz samorządy gospodarcze i zawodowe, objęte obowiązkiem sprawozdawczym SOF-1 lub SOF-4, które nie złożyły sprawozdania SOF-1 lub SOF-4 oraz w trakcie realizacji badania SOF-1 i SOF-4 nie ustalono ich stanu aktywności prawno-ekonomicznej;

metoda obserwacji pełnej
Co 2 lata do 15 października 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni lub wywiad telefoniczny;
ankieter statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Informacje o jednostkach, które nie wypełniły sprawozdania. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.04.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021