Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SP - roczna ankieta przedsiębiorstwa
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące działalność przeważającą zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), B, C, D, E, F, G, H, I, J (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), K (z wyłączeniem banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, instytucji ubezpieczeniowych, biur i domów maklerskich, towarzystw i funduszy inwestycyjnych oraz towarzystw i funduszy emerytalnych), L, M, N, P (z wyłączeniem 85.42.B), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), R (z wyłączeniem instytucji kultury mających osobowość prawną), S (z wyłączeniem związków zawodowych, organizacji religijnych i politycznych);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 4 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy grup przedsiębiorstw. Cechy jednostek lokalnych. Cechy organizacyjno-prawne. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Czynniki przedsiębiorczości. Dane adresowe i terytorialne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Działalność badawcza i rozwojowa. Działalność podmiotów posiadających jednostki zagraniczne. Kapitał zagraniczny w Polsce. Nakłady inwestycyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Sprzedaż detaliczna i hurtowa. Subiektywna ocena sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Subiektywna prognoza sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw. Środki trwałe brutto. Wartości niematerialne i prawne brutto. Wskaźniki ekonomiczno-finansowe. Wynagrodzenia. Łańcuchy wartości przedsiębiorstw. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.06 1.44.15 1.46.01 1.49.02 1.49.08 1.49.09 1.49.10 1.51.09 1.61.05 1.61.08 1.61.13 1.61.14 1.61.15 1.61.17 1.61.18 1.64.16 1.65.13 1.65.19 1.65.31 1.66.01 1.66.02 1.67.15 1.80.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021