Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SSI-10I - wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Kwestionariusz indywidualny
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Osoby w gospodarstwie domowym;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 0,04 %
Raz w roku do 29 maja 2020 r. za rok 2020;

dobrowolne
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
wywiad bezpośredni;
ankieter statystyczny;

dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
serwer centralny GUS www.stat.gov.pl
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Aktywność ekonomiczna. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności. Obywatelstwo, kraj urodzenia. Pracujący, w tym zatrudnieni. Świadczenia z pomocy społecznej. Społeczeństwo informacyjne. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Obywatelstwo. Płeć. Posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Wykształcenie. Zawód.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.43.14
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020