Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
DNU-K - kwartalne sprawozdanie o międzynarodowej wymianie usług
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Rezydenci, których przychody lub rozchody (bez podatku VAT) z tytułu nabycia lub dostarczenia usług przekroczyły w 2019 r. lub przekraczają w 2020 r. odpowiednio w zakresie przychodów kwotę 800 000 zł i w zakresie rozchodów kwotę 1 000 000 zł (dotyczy również jednostek sektora finansów publicznych);

metoda obserwacji reprezentacyjnej na dobranej celowo próbie
Raz w kwartale do 20 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 20 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 20 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 20 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Informacje dotyczące wywiadu/ankiety. Informacje o sprawozdawcy. Międzynarodowy handel usługami. Rodzaj prowadzonej działalności. Obciążenie respondentów.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Imiona i nazwiska. Adres do korespondencji. Adres poczty elektronicznej. Numer telefonu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.51.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020