Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
SU-2 - ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
SU-2 - ustawiczne szkolenie zawodowe w przedsiębiorstwach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej o liczbie pracujących 10 lub więcej osób, prowadzące przeważającą lub drugorzędną działalność zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, R, S.;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 20%
Raz w roku do 26 kwietnia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Koszty pracy. Czas pracy. Ustawiczne szkolenie zawodowe.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.27.11
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021