Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
T-11/k - sprawozdanie o taborze i przewozach w żegludze śródlądowej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej bez względu na liczbę pracujących, prowadzące działalność zaklasyfikowaną wg PKD do klasy 50.30 lub 50.40;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 24 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 24 lipca 2020 r. za II kwartał 2020 r., do 26 października 2020 r. za III kwartał 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za IV kwartał 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Pracujący, w tym zatrudnieni. Śródlądowy transport wodny. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.44.01 1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020