Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TFI - sprawozdanie o wyniku finansowym towarzystwa funduszy inwestycyjnych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w półroczu do 31 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane bilansowe. Dane identyfikacyjne. Informacje o sprawozdawcy. Kapitał zagraniczny w Polsce. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza). Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Wynagrodzenia. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.62.16 1.67.15
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020