Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
TWS-1 - sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
TWS-1 - sprawozdanie o długości dróg wodnych śródlądowych i liczbie śluzowań
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Regionalne zarządy gospodarki wodnej (jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie);

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 2 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Śródlądowy transport wodny. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.50.09
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021