Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-03 - sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą, w których liczba pracujących wynosi powyżej 9 osób, zakwalifikowane według PKD do: działów 03 (z wyłączeniem klasy 03.11), 72 i 75;
podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą bez względu na liczbę pracujących zakwalifikowane według PKD do: działu 01, sekcji K (według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji O (w tym klasa 84.30 według jednostek lokalnych), sekcji P (według jednostek lokalnych z wyjątkiem podklasy 85.42.Z), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3, sekcji Q (w tym działy 87 i 88 według jednostek lokalnych), z wyjątkiem podmiotów wymienionych w badaniu SP-3;
jednostki sfery budżetowej oraz instytucje gospodarki budżetowej zaklasyfikowane do wszystkich rodzajów działalności bez względu na liczbę pracujących;
z wyjątkiem gospodarstw rolnych, fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych, organizacji pracodawców, samorządu gospodarczego i zawodowego;

metoda obserwacji pełnej
Raz w kwartale do 11 kwietnia 2020 r. za I kwartał 2020 r., do 11 lipca 2020 r. za I półrocze 2020 r., do 11 października 2020 r. za trzy kwartały 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas pracy. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Wynagrodzenia. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.23.02 1.23.13 1.24.01
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020