Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
Z-12 - sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
Z-12 - sprawozdanie o strukturze wynagrodzeń według zawodów
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej, w których liczba pracujących wynosi 10 i więcej osób, prowadzące działalność przeważającą lub drugorzędną zaklasyfikowaną wg PKD do sekcji A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji reprezentacyjnej na wylosowanej próbie 15%
Co 2 lata do 31 marca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Czas pracy. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pracujący, w tym zatrudnieni. Rodzaj prowadzonej działalności. Struktura wynagrodzeń. Cechy demograficzne osób. Cechy społeczno-ekonomiczne osób. Wynagrodzenia. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.24.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021