Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
załącznik nr 1 do R-08 - sprawozdanie o powierzchni upraw ogrodniczych pod osłonami
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Gospodarstwa rolne osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej - wg jednostek lokalnych;

metoda obserwacji pełnej
2 razy w roku do 10 lipca 2020 r. za okres wiosenny, do 6 listopada 2020 r. za okres jesienny;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Powierzchnia upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Zbiory upraw ogrodniczych w gospodarstwach rolnych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.08
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020