Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZD-3 - sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, prowadzące działalność leczniczą z zakresu ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zaklasyfikowaną według PKD do klas: 86.21, 86.22 i 86.23; w przypadku praktyk zawodowych - wyłącznie praktyki lekarskie świadczące usługi w ramach środków publicznych;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
portal sprawozdawczy GUS https://raport.stat.gov.pl/
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność. Ambulatoryjna opieka zdrowotna - infrastruktura. Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Dostosowanie placówek do potrzeb osób niepełnosprawnych. Resortowe kody identyfikacyjne podmiotów leczniczych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.29.07
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021