Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZOŚ-4 - zestawienie tabelaryczne monitoring zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych, zasobów wód leczniczych, termalnych i solanek
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 maja 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Zasoby wód podziemnych. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.04 1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021