Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ZOŚ-5 - zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych
Gestor zestawu:
Zestawy danych Głównego Urzędu Statystycznego
Źródło danych:
ZOŚ-5 - zestawienia tabelaryczne o zasobach wód powierzchniowych
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy;

metoda obserwacji pełnej
Raz w roku do 28 maja 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane identyfikacyjne. Opady atmosferyczne. Wody powierzchniowe. Obciążenie respondentów.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.01.05
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021