Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
KOWR SEG 01 - raport z działalności
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Źródło danych:
System ewidencji gruntów;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Urząd Statystyczny w Olsztynie, Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Ceny w rolnictwie. Użytkowanie ziemi w gospodarstwach rolnych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.45.03 1.70.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021