Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR IRZ 03 - dane dotyczące zwierząt gospodarskich oznakowanych z gatunku bydło, owce i kozy oraz dane dotyczące posiadacza zwierząt
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 3 razy w roku do 30 marca 2020 r. według stanu na 1 marca 2020 r., do 30 września 2020 r. według stanu na 1 września 2020 r., do 30 grudnia 2020 r. według stanu na 1 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Pogłowie zwierząt gospodarskich (bez świń).

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres zamieszkania. Imiona i nazwiska. Numer PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020