Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR SFK_PROW02_PROW14-20_ZSZiK_IACSplus 01 - dane dotyczące ekwiwalentów za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie uprawy leśnej, powierzchni zalesionych gruntów rolnych i innych terenów lub powierzchni lasu, do której została przyznana pomoc w ramach PROW 2014-2020 oraz udzielonych płatności na zalesienie oraz pozostałe działania z zakresu leśnictwa
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
System finansowo-księgowy SGW;
System informacyjny zawierający dane dotyczące wsparcia na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych w ramach PROW 2014-2020;
System PROW 0.2;
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli;
System IACSplus;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 30 czerwca 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane zagregowane w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Hodowla lasu.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.52.02
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021