Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
ARiMR ZSZiK 01 - dane dotyczące producentów rolnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Źródło danych:
Zintegrowany System Zarządzania i Kontroli;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Raz w roku do 29 stycznia 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r.;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Główny Urząd Statystyczny
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Cechy organizacyjno-prawne. Dane adresowe i terytorialne. Dane identyfikacyjne. Rodzaj prowadzonej działalności.

Szczegółowy zakres danych osobowych:
Adres do korespondencji. Adres zamieszkania. Imiona i nazwiska. Numer PESEL.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.80.02 1.80.03
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021