Część II. Informacje o przekazywanych danych zgodnie z PBSSP na rok 2020

Zestaw:
BFG SFK 03 - dane dotyczące rachunku zysków i strat oraz stanów i przepływów w funduszach własnych
Gestor zestawu:
Zestawy danych z systemów informacyjnych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Źródło danych:
System finansowo-księgowy Bankowego Funduszu Gwarancyjnego;
Podmiot przekazujący dane, metoda obserwacji Częstotliwość i termin przekazania danych, obligatoryjność /dobrowolność przekazania Poziom agregacji, postać i forma danych, miejsce przekazania danych
Bankowy Fundusz Gwarancyjny Raz w miesiącu do 25. dnia po miesiącu za okres od początku roku do końca miesiąca, do 25. dnia po miesiącu za miesiąc i do 25 stycznia 2021 r. za grudzień 2020 r., do 25 stycznia 2021 r. za rok 2020;

obowiązkowe
Dane jednostkowe w postaci elektronicznej;
zbiór danych;
Ministerstwo Finansów
Zakres danych, w tym szczegółowy zakres danych osobowych
Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych. Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych.
Symbol badania, w którym wykorzystywane są dane
1.65.20 1.65.31
Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020